Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Inca Educa Peru

Land : Peru

Inca Educa Peru

Inca Educa Peru: vakscholing en vorming van kansarme jongeren
 

Scholing en vorming voor kansarme jongeren

Inca Educa is een vakschool voor kansarme jongeren in Cusco, Peru.
Ze stelt zich ten doel bij te dragen aan de verbetering van de leefomstandigheden van kansarme, buitengesloten en kwetsbare jongeren met nadruk op integrale vakscholing, algemene vorming en burgerschapsvorming. De school biedt aan jongeren uit gezinnen met minimale inkomsten een unieke mix van vakscholing en persoonlijke vorming, die onderscheidend is ten aanzien van andere scholen. Het onderwijsconcept gaat uit van competentiegericht leren (kennis, houding en vaardigheden) en van een integrale aanpak (vakscholing, persoonlijke ontwikkeling en burgerschapsvorming). Per 1 januari 2011 is Inca Educa door het Ministerie van Onderwijs erkend als CETPRO (Centro de Educación Técnico Productivo; educatief centrum voor vaktechnisch onderwijs). Daarmee krijgt het diploma dat leerlingen na afronding van een studie ontvangen nog meer status. Tot 2010 telde Inca Educa 500 leerlingen per jaar. Door de erkenning als CETPO en de nieuwe opzet van het curriculum is het aantal leerlingen in de eerste helft van 2011 al meer dan verdubbeld.

Doelen

Algemene doelstelling
Bevorderen van vaktechnische capaciteiten en algemene vorming van jongeren. Daarnaast het verbeteren van de relatie tussen jonge ouders door het behandelen van thema’s op het gebied van opvoeden & relaties en gendervraagstukken. Doel hierbij is jongeren in staat te stellen onder betere voorwaarden op de arbeidsmarkt te integreren en hun besef van rechten en plichten, evenals hun participatie op sociaal vlak te vergroten.

Strategische doelstelling
*Bijdragen aan het versterken van de capaciteiten en de algemene vorming van kansarme tieners, jongeren en jongvolwassenen door middel van vakscholing met een integrale aanpak om zodoende de integratie op de arbeidsmarkt te verbeteren.
*Bevorderen van de intellectuele ontwikkeling, de persoonlijke en sociale groei en empowerment van kansarme tieners en jongeren, opdat zij onder betere voorwaarden in de maatschappij kunnen integreren.

Doelstellingen
*Bijdragen aan het versterken van vaktechnische vaardigheden en capaciteiten van kansarme jongeren en jongvolwassenen, gericht op een succesvolle integratie in de formele arbeidsmarkt onder betere omstandigheden.
*Bijdragen aan het verbeteren van het algemene educatieve niveau door middel van bijscholing, om  het functioneren in het arbeidsproces te verbeteren.
*Bijdragen aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden, het in praktijk brengen van waarden en normen die persoonlijkheidsvorming en actief burgerschap versterken.
*Bijdragen aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van jonge ouders op het terrein van gezondheid en algemene ontwikkeling van hun kinderen, alsook met betrekking tot het wederzijdse respect in een relatie.

Vakscholing

 Het lessenpakket van Inca Educa in is 2011 als volgt opgebouwd:
*Cluster 1 ‘gastronomie’ met 4 modules: basisvaardigheden, Peruaanse keuken, Latijns-Amerikaanse keuken, internationale keuken.
*Cluster 2 ‘basis services horeca’ met 4 modules; hotelmanagement, receptie en reserveringen, housekeeping, bar/ontbijtservice en restaurant.
*Cluster 3 ‘brood en banket’ met 4 modules: brood, banket, desserts/hapjes/bonbons, taartdecoratie.
*Cluster4 (vanaf 3e trimester) ‘persoonlijke verzorging’ met 3 modules: kapper, pedicure, manicure.
*Cluster 5 met 3 afzonderlijke cursussen: administratief medewerker, logistiek en magazijn, informatica.
Na elke module krijgen de leerlingen een certificaat en na afronding van 4 modules van samen 1000 studie-uren krijgen ze een diploma.

Persoonlijke vorming

Onderdeel van de vakopleiding is een programma persoonlijke vorming, waardoor de jongeren ook sociale bagage meekrijgen. Aanvullend daarop wordt ook nog taal- en rekenles gegeven en basiskennis Engels, Frans en informatica. Inca Educa bemiddelt de jongeren na de opleiding  onder andere via stages actief door naar de arbeidsmarkt. Er worden nauwe contacten onderhouden met werkgevers. De meeste afgestudeerde jongeren vinden een plek op de arbeidsmarkt. Verder kunnen jonge ouders en/of moeders bij Inca Educa een ouderschapscursus volgen waarin aandacht wordt besteed aan gezondheids- en opvoedingsvragen en aan gender- relatievragen. Voor de leerlingen met kinderen is er een crèche beschikbaar.

Huis van het Weten

Vanaf 2010 is in samenwerking met de ngo  Inmenszo ‘Yachay Wasi’ (huis van het weten) gestart. Dit is een studie- en oriëntatiecentrum voor jongeren en bestaat uit een begeleide bibliotheek en internetvoorziening, huiswerkbegeleiding door een docent en een programma voor scholen die in de avonduren basis- en voortgezet onderwijs aanbieden. Dit programma omvat algemene vorming, studiekeuze en beroepsoriëntatie.

Inbedding in lokale situatie

Bij Inca Educa werken circa 15 gekwalificeerde Peruaanse docenten en stafmedewerkers en er is een Peruaans bestuur. De school is dus stevig ingebed in de lokale context. Het einddoel is een autonome school in Cusco, die wordt geleid door lokale mensen. Een school die na de erkenning als CETPRO nog een stapje hoger wil met de erkenning als Instituto Superior Tecnológico (IST).  Per mei 2011 is Inca Educa verhuisd naar een groter gebouw, waarin de eerste jaren de nog steeds groeiende activiteiten  adequaat kunnen worden uitgevoerd. Onderzocht wordt of het mogelijk is over vijf jaar een eigen pand te hebben en daarvoor is een huisvestingsfonds gevormd. Met ingang van januari 2010 heeft de oprichtster Marleen Hoogeboom haar functie als directeur overgedragen aan een ervaren Peruaanse opvolger, Lucho de la Torre Salas. Als ambassadeur Nederland blijft zij samen met de steunstichting ‘haar’ school promoten in Nederland.

Eigen middelen

Een steeds groter deel van de benodigde middelen wordt in Peru gehaald uit lesgelden, uitvoering van cursussen voor derden en leerwerkbedrijfjes. Inca Educa wordt gedurende een aantal jaren extra ondersteund door ontwikkelingssamenwerkingsorganisatie Impulsis. Alle gelden, die in Nederland worden geworven, worden tot nu toe door Impulsis verdubbeld. Op dit moment wordt  2/3 van de benodigde middelen nog in Nederland opgehaald. Het streven is in 2015 deze verhouding ruim te hebben omgekeerd. Inca Educa Peru zorgt dan zelf voor 70 tot  80 procent van haar financiering. En de Steunstichting zal in de toekomst het restant van de begroting vanuit Nederland aan blijven vullen via bijdragen van individuele donateurs en sponsoracties. Het grootste deel van de  inkomsten zal afkomstig zijn van de lesgelden, de verkoop van  cursussen aan gemeenten en andere ngo’s en .
een viertal op te zetten leerwerkbedrijfjes.

Leerwerkbedrijfjes

In 2012 maakt Inca Educa een begin met het realiseren van die leerwerkbedrijfjes. Daarmee worden drie doelen gediend: ze leveren stageplekken voor de leerlingen op, ze geven meer bekendheid aan het werk van Inca Educa en ze dragen bij aan het verwerven van meer eigen inkomsten, waardoor de organisatie minder afhankelijk wordt van subsidies en giften. Gelet op de samenstelling van het huidige vakkenpakket ligt het voor de hand om primair als leerwerkbedrijven op te zetten: een restaurant, een bakkerij, een hostal en een schoonheidssalon. Inca Educa kiest er voor om te beginnen met het opzetten van een restaurant. Daarvoor is een businesscase gereed. Daarna wil men ieder jaar een nieuw leerwerkbedrijf starten. In 2015 moeten deze leerwerkbedrijfjes allemaal draaien. Voor het opstarten van een bakkerij in 2013 zijn al contacten gelegd met bakkerijen in Cusco om na te gaan met welke investeringskosten rekening moet worden gehouden en hoe de exploitatieopzet eruit moet zien.  In 2014 en 2015 zullen een hostal en een schoonheidssalon worden opgezet.

Stages

Inca Educa heeft voor haar stages op dit moment contact met circa 50 bedrijven. Om daar niet geheel van afhankelijk te zijn, is het goed om ook stagiaires in eigen leerwerkbedrijfjes te kunnen opvangen. In een leerwerkbedrijf kunnen zes tot acht leerlingen worden geplaatst. In de opleidingen worden zestien leerlingen in een klas geplaatst; er is dus een ruime mogelijkheid om leerlingen in de eigen leerwerkbedrijfjes te plaatsen.
Inca Educa is in staat om met de inkomsten uit de leerwerkbedrijfjes in 2015 grotendeels zelfredzaam en financieel duurzaam te zijn. Voor het eerste leerwerkbedrijf is een businesscase opgesteld en daaruit blijkt dat er een investering van €10.000, - nodig is om het project op te zetten en dat het mogelijk is om na de opstartfase €27.000,- per jaar winst te draaien. Voor de andere bedrijven is globaal berekend dat de investeringskosten voor een hostal en een schoonheidssalon  evenveel bedragen als bij het restaurant en dat de bakkerij ongeveer het dubbele vraagt. In totaal zal in vier jaar tijd een investering nodig zijn van  €60.000, -. Voor de investeringskosten en de financiering van aanloopverliezen wil Inca Educa de komende tijd in contact komen met fondsen en sponsoren en met brancheorganisaties voor praktische hulp en advies.

Inca Educa hanteert in Cusco als slagzin: ‘vakscholing van grote klasse voor mensen met een kleine beurs’. En steeds meer mensen weten de weg naar Inca Educa te vinden.
 
De website biedt nog meer informatie. Hier zijn ook jaarverslagen, werkplannen en nieuwsbrieven te vinden.

Contactpersoon
Mr. G.J.M. (Geert) Hoogeboom,
voorzitter steunstichting Inca Educa
Spainkhof 4, 7314 BA, Apeldoorn
055-5213035
info@inca-educa.org
www.inca-educa.org


Terug